زیپ ایران دانلود فایل های بایوس لپ تاپ , دانلود فایل ریست پرینتر , دانلود فایل های آموزشی http://zipiran.ir 2020-07-11T14:40:11+01:00 text/html 2020-05-02T13:25:05+01:00 zipiran.ir امین شمسی دانلود بایوس اصلی مودم TD-W8151N-V3.2 http://zipiran.ir/post/775 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8395841800/TD_W8151v3_2_ZipIran_ir.jpg" alt="دانلود بایوس اصلی مودم TD-W8151N-V3.2"></div><div style="text-align: center;"><div><b>تذکر: کلیه فایل های موجود در این مجموعه تست شده می باشد. لذا هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست از این فایل ها به عهده خریدار می باشد.</b></div><div><b><font color="#ff0000">برای دانلود فایل روی دکمه خرید کلیک کنید</font></b></div></div> text/html 2020-04-29T14:28:49+01:00 zipiran.ir امین شمسی دانلود بایوس اصلی مودم Gnet AD1501 v6 http://zipiran.ir/post/774 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8395527334/Gnet_AD1501_v06.jpg" alt="دانلود بایوس اصلی مودم Gnet AD1501 v6"></div><div style="text-align: center;"><div><b>تذکر: کلیه فایل های موجود در این مجموعه تست شده می باشد. لذا هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست از این فایل ها به عهده خریدار می باشد.</b></div><div><b><font color="#ff0000">برای دانلود فایل روی دکمه خرید کلیک کنید</font></b></div></div> text/html 2020-04-28T14:55:02+01:00 zipiran.ir امین شمسی دانلود بایوس اصلی مودم TD-W8961N V2 http://zipiran.ir/post/773 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8395421876/W8961N_V2.jpg" alt="دانلود بایوس اصلی مودم TD-W8961N V2"></div><div style="text-align: center;"><div><b>تذکر: کلیه فایل های موجود در این مجموعه تست شده می باشد. لذا هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست از این فایل ها به عهده خریدار می باشد.</b></div><div><b><font color="#ff0000">برای دانلود فایل روی دکمه خرید کلیک کنید</font></b></div></div> text/html 2020-04-28T07:27:29+01:00 zipiran.ir امین شمسی دانلود بایوس اصلی مودم ZyXEL Del1202-t10b http://zipiran.ir/post/772 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8395389984/ZyXEL_DEL1202_T10B.jpg" alt="دانلود بایوس اصلی مودم ZyXEL Del1202-t10b"></div><div style="text-align: center;"><div><b>تذکر: کلیه فایل های موجود در این مجموعه تست شده می باشد. لذا هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست از این فایل ها به عهده خریدار می باشد.</b></div><div><b><font color="#ff0000">برای دانلود فایل روی دکمه خرید کلیک کنید</font></b></div></div> text/html 2020-04-27T14:25:27+01:00 zipiran.ir امین شمسی دانلود بایوس اصلی مودم TD-W8951ND V6 http://zipiran.ir/post/771 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8395338118/TD_W8951ND_V6.jpg" alt="دانلود بایوس اصلی مودم TD-W8951ND V6"></div><div style="text-align: center;"><div><b>تذکر: کلیه فایل های موجود در این مجموعه تست شده می باشد. لذا هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست از این فایل ها به عهده خریدار می باشد.</b></div><div><b><font color="#ff0000">برای دانلود فایل روی دکمه خرید کلیک کنید</font></b></div></div> text/html 2020-04-27T06:29:49+01:00 zipiran.ir امین شمسی دانلود بایوس اصلی مودم ZyXEL 1201-t10a http://zipiran.ir/post/770 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8395308634/ZyXEL_1201_t10a.jpg" alt="دانلود بایوس اصلی مودم ZyXEL 1201-t10a"></div><div style="text-align: center;"><div><b>تذکر: کلیه فایل های موجود در این مجموعه تست شده می باشد. لذا هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست از این فایل ها به عهده خریدار می باشد.</b></div><div><b><font color="#ff0000">برای دانلود فایل روی دکمه خرید کلیک کنید</font></b></div></div> text/html 2020-04-26T16:15:48+01:00 zipiran.ir امین شمسی دانلود بایوس اصلی مودم Tenda D301 v2 http://zipiran.ir/post/769 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8395253868/Tenda_D301_v2_0.jpg" alt="دانلود بایوس اصلی مودم Tenda D301 v2"></div><div style="text-align: center;"><div><b>تذکر: کلیه فایل های موجود در این مجموعه تست شده می باشد. لذا هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست از این فایل ها به عهده خریدار می باشد.</b></div><div><b><font color="#ff0000">برای دانلود فایل روی دکمه خرید کلیک کنید</font></b></div></div> text/html 2020-04-26T06:37:15+01:00 zipiran.ir امین شمسی دانلود بایوس اصلی مودم D-Link DSL-2750U v1 http://zipiran.ir/post/768 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8395216268/D_Link_DSL_2750U.jpg" alt="دانلود بایوس اصلی مودم D-Link DSL-2750U"></div><div style="text-align: center;"><div><b>تذکر: کلیه فایل های موجود در این مجموعه تست شده می باشد. لذا هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست از این فایل ها به عهده خریدار می باشد.</b></div><div><b><font color="#ff0000">برای دانلود فایل روی دکمه خرید کلیک کنید</font></b></div></div> text/html 2020-04-25T15:24:16+01:00 zipiran.ir امین شمسی دانلود بایوس اصلی مودم D-Link DSL-2730U http://zipiran.ir/post/767 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8395155492/D_Link_DSL_2730U.jpg" alt="دانلود بایوس اصلی مودم D-Link DSL-2730U"></div><div style="text-align: center;"><div><b>تذکر: کلیه فایل های موجود در این مجموعه تست شده می باشد. لذا هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست از این فایل ها به عهده خریدار می باشد.</b></div><div><b><font color="#ff0000">برای دانلود فایل روی دکمه خرید کلیک کنید</font></b></div></div> text/html 2020-04-25T07:46:35+01:00 zipiran.ir امین شمسی دانلود بایوس اصلی مودم D-Link DSL-2520U http://zipiran.ir/post/766 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8395109718/D_Link_DSL_2520U.jpg" alt="دانلود بایوس اصلی مودم D-Link DSL-2520U"></div><div style="text-align: center;"><div><b>تذکر: کلیه فایل های موجود در این مجموعه تست شده می باشد. لذا هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست از این فایل ها به عهده خریدار می باشد.</b></div><div><b><font color="#ff0000">برای دانلود فایل روی دکمه خرید کلیک کنید</font></b></div></div> text/html 2020-04-23T13:28:40+01:00 zipiran.ir امین شمسی دانلود بایوس اصلی مودم Tenda D303 http://zipiran.ir/post/765 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8394923300/Tenda_D303.jpg" alt="دانلود بایوس اصلی مودم Tenda D303"></div><div style="text-align: center;"><div><b>تذکر: کلیه فایل های موجود در این مجموعه تست شده می باشد. لذا هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست از این فایل ها به عهده خریدار می باشد.</b></div><div><b><font color="#ff0000">برای دانلود فایل روی دکمه خرید کلیک کنید</font></b></div></div> text/html 2020-04-21T06:51:44+01:00 zipiran.ir امین شمسی دانلود بایوس اصلی مودم D-Link DSL-2640U http://zipiran.ir/post/764 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8394686542/D_Link_DSL_2640U.jpg" alt="دانلود بایوس اصلی مودم D-Link DSL-2640U"></div><div style="text-align: center;"><div><b>تذکر: کلیه فایل های موجود در این مجموعه تست شده می باشد. لذا هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست از این فایل ها به عهده خریدار می باشد.</b></div><div><b><font color="#ff0000">برای دانلود فایل روی دکمه خرید کلیک کنید</font></b></div></div> text/html 2020-04-20T13:06:04+01:00 zipiran.ir امین شمسی دانلود بایوس اصلی مودم ZyXEL DEL1312-T10B http://zipiran.ir/post/763 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8394626650/DEL1312_T10B.jpg" alt="دانلود بایوس اصلی مودم ZyXEL DEL1312-T10B"></div><div style="text-align: center;"><div><b>تذکر: کلیه فایل های موجود در این مجموعه تست شده می باشد. لذا هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست از این فایل ها به عهده خریدار می باشد.</b></div><div><b><font color="#ff0000">برای دانلود فایل روی دکمه خرید کلیک کنید</font></b></div></div> text/html 2020-04-18T07:08:12+01:00 zipiran.ir امین شمسی دانلود بایوس اصلی مودم TD-W8961N V3 http://zipiran.ir/post/762 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8394429284/TD_W8961N_V3.jpg" alt="دانلود بایوس اصلی مودم TD-W8961N V3"></div><div style="text-align: center;"><div><b>تذکر: کلیه فایل های موجود در این مجموعه تست شده می باشد. لذا هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست از این فایل ها به عهده خریدار می باشد.</b></div><div><b><font color="#ff0000">برای دانلود فایل روی دکمه خرید کلیک کنید</font></b></div></div> text/html 2020-04-14T14:42:01+01:00 zipiran.ir امین شمسی دانلود بایوس اصلی مودم D-Link DSL-2600U http://zipiran.ir/post/761 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8394034018/D_Link_DSL_2600U.jpg" alt="دانلود بایوس اصلی مودم D-Link DSL-2600U"></div><div style="text-align: center;"><div><b>تذکر: کلیه فایل های موجود در این مجموعه تست شده می باشد. لذا هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست از این فایل ها به عهده خریدار می باشد.</b></div><div><b><font color="#ff0000">برای دانلود فایل روی دکمه خرید کلیک کنید</font></b></div></div>